Bekijk in groter formaat
klik hier

 

Ga naar afkortingen
klik hier

 

 Zorgbelang-brabant
 Bij Zorgbelang Brabant | Zeeland werken ongeveer veertig vaste medewerkers met veel plezier aan het ondersteunen van patiënten en cliënten en aan het, samen met deze patiënten/cliënten, leveren van een bijdrage aan verbeteringen in de zorg. Zorgbelang Brabant | Zeeland voert projecten uit op het gebied van:

Via Academie Zorgbelang organiseren we trainingen, workshops en themabijeenkomsten voor patiënten- en belangenorganisaties, zorgvragers, mantelzorgers, vrijwilligers en professional die betrokken zijn bij zorg en welzijn.

We bieden ook individuele ondersteuning aan patiënten, cliënten en burgers door onafhankelijke cliëntondersteuners en vertrouwenspersonen van Adviespunt Zorgbelang. Bij Adviespunt Zorgbelang kan iedereen terecht met vragen of klachten over de gezondheidszorg, langdurige zorg (Wlz), het sociaal domein, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

Daarnaast zijn er ondersteunende diensten als P&O, Financiën en Communicatie.

De medewerkers van Zorgbelang Brabant | Zeeland werken nauw samen met een grote groep vrijwilligers en ervaringsdeskundigen

medipedia - nierinsufficientie
Belgische website over nierfalen.

niernieuws
website over actuele artikels wat betrekking heeft nieren.

sport en transplantatie
Sport en Transplantatie is een landelijke stichting die sinds 1993, onder de naam World Transplant Games Nederland, de Nederlandse afvaardiging naar de World Transplant Games samenstelt. Per 1 oktober 2008 is de naam gewijzigd in Stichting Sport en Transplantatie en zijn de activiteiten verder uitgebreid. Wij bieden actieve sportbeoefening voor orgaangetransplanteerden op zowel recreatief als competitief nationaal en internationaal niveau.

cg-raad
"De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland is de koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of een handicap. Centraal in alle activiteiten staat het realiseren van een samenleving, waaraan mensen met een chronische aandoening of handicap als volwaardig burger deelnemen, op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten. Collectieve belangenbehartiging en het bieden van ondersteuning en service aan de lidorganisaties zijn de twee belangrijkste taken van de CG-Raad."

kies beter
Informatie van de overheid over goede kwaliteit van zorg. Lees over aandoeningen en behandelingen. Of bekijk en vergelijk kwaliteit van zorginstellingen.

lareb
(bijwerkingen van medicijnen)
Bijwerkingencentrum Lareb is een onafhankelijke stichting met een bestuur en een klinische adviesraad. Voor haar taken wordt Lareb gefinancierd door het CBG en het ministerie van VWS. Dagelijks werken onze professionals met veel plezier en passie aan het beoordelen en signaleren van bijwerkingen van geneesmiddelen.
Kennis over bijwerkingen is publiek beschikbaar via de website, publicaties en media. Lareb werkt op onafhankelijke wetenschappelijke wijze met professionals met een sterke eigen verantwoordelijkheid, wat kwalitatief hoogstaande en betrouwbare kennis waarborgt. Lareb is innovatief, continu op zoek naar verbetering en staat open voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen.

mee
MEE NL is een coöperatieve vereniging van
20 regionale MEE-organisaties verspreid over het hele land. MEE NL zet zich met de 20 leden in voor een inclusieve samenleving.

mens centraal
Mens centraal en organisaties

patientenfederatie
(Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt 170 patiënten- en consumentenorganisaties. We verstevigen de positie van patiënten in de spreekkamer en in het zorgstelsel. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen we dat de zorg steeds beter aansluit bij wat mensen vragen. Patiëntenfederatie Nederland biedt via haar kanalen, zoals patientenfederatie.nl en ZorgkaartNederland.nl, informatie die mensen helpt bij het maken van keuzes in de zorg.

regelhulp
Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking. 

samen beter
Gezondheidscentrum Samen beter is centraal gelegen in de wijk Den Bosch Oost voor iedereen toegankelijk en makkelijk bereikbaar. U kunt binnen ons centrum bij verschillende zorgverleners terecht voor uw klachten, vragen en problemen op het gebied van gezondheid en welzijn. Gezondheidscentrum Samen Beter, Palmboomstraat 127, 5213 VG ’s-Hertogenbosch, T. 073- 6 13 07 65

zon mw
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers:

Er zijn in onze visie twee dingen nodig om de zorg en gezondheid te verbeteren: kennis en het daadwerkelijk gebruiken van die kennis. 

zorgvisie
Alles over management en beleid in de zorg

mijn eigenkoers
Nierfalen? Blijf je eigen koers bepalen!

baxter
Wanneer de gezondheid van miljoenen mensen afhangt van wat jij dagelijks doet, dan is iedere dag een belangrijke dag. Baxter producten zijn essentieel voor de gezondheidszorg wereldwijd. Sinds 1931 dragen wij eraan bij geneeskunde vorm te geven zoals we die vandaag kennen, met doorbraken in steriele infuusoplossingen, nierdialyse en nog veel meer. Geïnspireerd door onze missie om levens te redden, beginnen we een nieuw hoofdstuk als bedrijf gefocust op medische producten. Wij blijven ons richten op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en deze toegankelijk maken voor patiënten en zorgverleners.

 

nefrovisie 
Nefrovisie is het ondersteunende bureau voor het kwaliteitssysteem in de gehele nefrologische keten. Het bureau ondersteunt professionals bij:

In het bestuur van Nefrovisie zijn de nefrologen, de paramedische beroepsgroepen en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) vertegenwoordigd. De inbreng van professionals en patiënten wordt verder georganiseerd via onder andere een Beleidsadviesraad en een Klantadviesraad.

Nefrovisie is een stichting en heeft als bestuursvorm de ‘one-tier-board’. In februari 2014 is de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen (RSIN 812008157).

Nefrovisie heeft passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer gelegd om de persoonsgegevens die zij verwerkt te beveiligen, zoals vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst 2016 met zorginstellingen. De genoemde maatregelen zijn omschreven in het Informatiebeveiligingsbeleid Nefrovisie. Dit beleid is door de zorginstellingen op te vragen via info@nefrovisie.nl. Nefrovisie en de door haar ingeschakelde partijen werken volgens NEN 7510. In 2016 is de voorbereiding gestart om in 2017 certificering voor NEN7510 te bewerkstelligen.

Visie: Het kwaliteitssysteem van de dialyse is de basis voor de certificering van de centra. De zorgverzekeraars hanteren het HKZ-certificaat als inkoopcriterium voor de dialyse. Daarbij wordt de roep om inzicht in klinische performance en patiëntgerelateerde uitkomstindicatoren steeds luider. De toenemende eisen aan transparantie maken vernieuwing van het kwaliteitssysteem noodzakelijk. Dat is de opdracht van Nefrovisie voor de komende jaren. Daarnaast dient de registratie- en rapportagelast in de centra af te nemen door verder geautomatiseerde release van gegevens. Nefrovisie wil deze vernieuwing voortvarend en integraal aanpakken om zo de centra optimaal van dienst te kunnen zijn.

Missie: De missie van Nefrovisie is optimaal inzicht te verschaffen in klinische en patiëntgerelateerde uitkomsten van nefrologische zorg. Dat doet het bureau vanuit een neutrale en onafhankelijke positie. Het is onze ambitie om in 2020 een geïntegreerd kwaliteitssysteem nefrologie te ondersteunen dat voldoet aan de dan geldende normen en zich ook uitgebreid heeft tot de domeinen chronische nierschade en niertransplantatie. Kwaliteitsmeting is mede gebaseerd op objectieve, valide en relevante indicatoren. Vanuit wetenschappelijke richtlijnen is een beperkte set indicatoren vastgesteld die aansluit op internationale afspraken. Registratie in Renine inclusief toetsing van aangeleverde data maakt het mogelijk om de indicatoren af te leiden. Nefrologische centra kunnen hiermee beoordeeld worden op kwaliteit door een professionele visitatie gekoppeld aan HKZ-certificering. Patiënten en professionals hebben met adequate digitale technieken toegang tot kwaliteitsdata op individueel én op centrumniveau. Nefrovisie zal op een professionele en optimale wijze ondersteuning bieden om deze ambitie te realiseren.

 

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
Het HKZ Certificaat geeft aan dat uw instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. 
Als de organisatie het certificaat behaalt, betekent dit dat de instelling:
- goed georganiseerd is
- cliënten centraal stelt
- continu werkt aan optimalisering van het aanbod
- betrouwbare resultaten presenteert
- voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

Toetsing: Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling voert deze uit. De toetsing is gebonden aan strikte regels.

Geldigheid
Als de certificerende instelling constateert dat de organisatie aan de gestelde normen voldoet, geeft zij een HKZ Certificaat af. Het certificaat is drie jaar geldig, mits tussentijds opnieuw getoetst wordt. Na drie jaar vindt hercertificering plaats.

Nieuwe HKZ-norm voor dialysecentra is simpel, maar toch uitdagend

De nieuwe norm voor dialysecentra legt meer verantwoordelijkheid bij de professional en bevat minder eisen voor het beschrijven van processen en protocollen. Borging van de kwaliteit van de organisatie en de veiligheid van de patiënt blijven van groot belang. Het analyseren van risico’s en het hebben van een veilige cultuur zijn de randvoorwaarden waaraan hoge eisen gesteld worden. Dit alles met als doel een tevreden patiënt die ervan uit kan gaan dat hij topzorg krijgt. Dialysecentra dienen voor 15 september 2018 de overstap te hebben gemaakt naar de nieuwe norm.

Herziening in opdracht van Nefrovisie: De HKZ-norm is in opdracht van Nefrovisie herzien. Directe aanleiding hiervoor was het verschijnen van ISO 9001:2015. Daarbij sloot de norm niet meer aan bij de wensen van de branche op het gebied van kwaliteit.

Risicomanagement en uitkomsten: Weten welke risico’s er zijn en deze uitpluizen, zodat duidelijk is welke maatregel genomen moet worden. In de nieuwe norm wordt dit op organisatie-, proces- en patiëntniveau verwacht. Hierbij moeten dialysecentra aantonen dat deze maatregelen geëvalueerd worden en dat de uitkomsten leiden tot verbeteringen.

In plaats van naar beschrijvingen (‘klopt de procedure?’) wordt gekeken naar de uitkomsten van de zorgverlening. Zorgverlening die is bepaald in samenspraak met de patiënt. Enerzijds door het houden van evaluaties met de patiënt en door middel van tevredenheidsonderzoeken. Anderzijds door gegevens te verzamelen voor landelijke benchmarking.

 

Proactieve veiligheidscultuur: De HKZ-norm eist dat de veiligheidscultuur proactief moet zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan het begrip ‘veilige cultuur’. Organisaties met een proactieve veiligheidscultuur hebben bijvoorbeeld een directie, die medewerkers niet afrekent op fouten, maar die het melden van fouten en onveilige situaties stimuleert. Incidenten worden op afdelingsniveau besproken en oorzaken worden geanalyseerd. Er is risicobewustzijn onder medewerkers en patiënten, en men spreekt elkaar aan op onveilig gedrag.

Overgangsperiode: De nieuwe norm is compatibel met ISO 9001:2015. Dit brengt met zich mee dat dialysecentra de overstap naar de nieuwe norm gemaakt moeten hebben voor 15 september 2018. Dit kan tijdens een controle audit of tijdens hercertificatie. Advies is om hier al in een vroeg stadium afspraken over te maken met de betreffende certificerende instelling.

Zelfstandige Klinieken Nederland
Zelfstandige Klinieken Nederland: Om u als cliënt betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden heeft ZKN een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. De klinieken met een ZKN-keurmerk, voldoen aan zeer strenge eisen. U kunt er dus van uitgaan dat u bij een kliniek met het ZKN-keurmerk aan het goede adres bent.

ZKN laat door onafhankelijke specialisten onderzoeken of klinieken aan strikte kwaliteitseisen voldoen. Dit gebeurt door middel van audits. Klinieken kunnen alleen aansluiting vinden bij ZKN als ze deze audits met goed gevolg doorlopen. Daarnaast vindt ieder jaar opnieuw een keuring plaats, om te waarborgen dat de aangesloten klinieken hun kwaliteit op peil houden. Klinieken die het ZKN-keurmerk hebben, hebben het recht om in hun communicatie het ZKN-logo af te beelden. Dit logo is voor iedereen direct herkenbaar.

Alle klinieken, zowel de klinieken voor verzekerde zorg als de klinieken die niet-verzekerde zorg leveren, met het ZKN-keurmerk voldoen aan de strenge eisen van kwaliteit en professionaliteit die ook gelden voor de reguliere ziekenhuizen.

Het ZKN-keurmerk bewaakt het gehele zorgproces van zelfstandige klinieken. Van diagnose tot behandelresultaat. Het keurmerk garandeert dat het medisch personeel bevoegd is (BIG-geregistreerd*) om het beroep uit te oefenen. Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, worden ook de behandeling, de intake, de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie, wachttijden, nazorg en klanttevredenheid getoetst. Deze toetsing vindt periodiek en herhaaldelijk plaats. Het ZKN-keurmerk beoordeelt dus het gehele functioneren van de kliniek én de kwaliteit van het gehele zorgproces.

Deze klinieken hebben het recht om in hun communicatie het logo van ZKN af te beelden. Dit logo is voor iedereen direct herkenbaar.  Door strenge kwaliteitseisen te stellen onderscheiden zelfstandige klinieken met het ZKN-keurmerk zich duidelijk in betrouwbaarheid en kwaliteit van andere medische centra

Kiezen voor een medische behandeling betekent dat u wilt kiezen voor de beste medische zorg. Het beoordelen van de kwaliteit van een medische behandeling is voor u als patiënt  echter moeilijk. Daarvoor dient het ZKN-keurmerk. Als u kiest voor een kliniek met het ZKN-keurmerk weet u zeker dat u kiest voor de beste kwaliteit medische zorg.

Zelfstandige klinieken met een ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en staan garant voor een optimale behandeling in een vriendelijke en persoonlijke omgeving. De service in de klinieken is stukken beter dan in een regulier ziekenhuis en daarbij is er volop aandacht voor de mens achter de patiënt.

PROMs: Patient Reported Outcomes (PROs) zijn uitkomsten van zorg die betrekking hebben op de gezondheid van de patiënt en die de patiënt zelf rapporteert. Wanneer een instrument wordt gebruikt om een PRO mee te meten, wordt het ook wel een Patient Reported Outcome Measure (PROM) genoemd. Met PROMs is het mogelijk om de effectiviteit van een behandeling te meten vanuit het perspectief van de patiënt.

Bron voor indicatoren van kwaliteit van zorg Een wat nieuwere ontwikkeling betreft het gebruik van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) als bron voor indicatoren van kwaliteit van zorg. PROMs worden uitgevraagd bij patiënten en sluiten dus nauw aan bij het besef dat patiënten een centrale bron zijn van informatie over kwaliteit van zorg. PROMs zijn daarnaast complementair aan de CQ-index (Consumer Quality Index) omdat PROMs zich primair richten op uitkomsten van zorg terwijl de CQ-index zich meer focust op structuur- en procesaspecten van zorg.

Verschillende initiatieven Het gebruik van PROMs als bron voor indicatoren van kwaliteit van zorg heeft onder meer veel aandacht gekregen door het PROMs initiative in het Verenigd Koninkrijk waar op zeer grote schaal ervaring is opgedaan met kwaliteitsindicatoren gebaseerd op PROMs voor verschillende electieve ingrepen (Devlin, Parkin & Browne, 2010). In Nederland zijn ook verschillende initiatieven ontplooid. Zo hebben verzekeraars een serie pilots met PROMs gefinancierd en worden PROMs momenteel ook in een groeiend aantal klinische registraties ingebed.

Goede ontwikkelingen Het Kwaliteitsinstituut juicht de ontwikkelingen op het gebied van PROMs toe, omdat deze bijdragen aan de zoektocht naar betere/effectievere indicatoren. De recente ontwikkelingen laten zien dat PROMs vanuit het perspectief van de patiënt sterk kunnen bijdragen aan de kwaliteitscyclus.

Doel en positionering Het is van groot belang dat zodra partijen PROMs willen aanbieden aan het Register als instrumenten voor het meten van kwaliteit van zorg, het Toetsingskader en het Aanbiedingsformulier hiervoor ook voldoende zijn toegerust. Dit betekent dat het Toetsingskader en de vragen uit het Aanbiedingsformulier geschikt moeten worden gemaakt om PROMs mee te kunnen beoordelen. Tevens is van belang dat helder is waar de criteria en de vragen uit het Aanbiedingsformulier op zijn gebaseerd. Dit document voorziet partijen in de zorg van een leidraad voor de selectie en ontwikkeling van PROMs. Een punt van aandacht bij de vormgeving van dit document was dat verschillende relevante vraagstukken rond PROMs nog niet zijn uitgekristalliseerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de momenten waarop een PROM het beste kan worden afgenomen, de opzet van registraties en dataverzamelingen of de factoren die een rol kunnen spelen bij casemix correctie. In dit document is volstaan met het benoemen van deze vraagstukken en het aanbevelen van een zorgvuldige (verslaglegging van) besluitvorming, liefst aangevuld met onderzoek om meer kennis op te bouwen.

CQ index-onderzoek: Een patiënt is niet zomaar een klant. Hij heeft er niet voor gekozen om patiënt te zijn. Maar hij kan wel kiezen uit vele zorgaanbieders. Hoe kan uw instelling zich onderscheiden van andere? Ofwel, hoe komt u het beste tegemoet aan de wensen en behoeften van patiënten?

Vanuit de behoefte om te komen tot betrouwbare, valide en vergelijkbare informatie over de kwaliteit van de zorg vanuit het oogpunt van de gebruiker, is de CQ-index ontstaan. Het is de meest wetenschappelijk gevalideerde meetstandaard. Het gebruik van de CQ-index wordt gesteund door het ministerie van VWS en alle partijen in de zorg. Dit instrument zorgt ervoor dat de ervaringen van cliënten en patiënten in kaart wordt gebracht. Met ons schriftelijk en online CQI-onderzoek voldoet u aan uw externe verantwoording.

PROMs (Patient Reported Outcome Measures) zijn vragenlijsten waarin de patiënt zelf zijn ervaren gezondheidstoestand en de gevolgen van zijn aandoening op zijn dagelijks leven aangeeft. De hoofddoelstelling van de inzet van PROMs is het bevorderen van de kwaliteit van leven van patiënten door de zorg hier meer op te laten aansluiten. Het toepassen van PROMs helpt specialisten en maatschappen de zorg voor de patiënt te verbeteren. Ook zorgverzekeraars bevorderen het gebruik van PROMs om ziekenhuizen te stimuleren om actiever op de kwaliteit van de zorg te gaan sturen. Het gebruik van PROMs in de dagelijkse zorgpraktijk vormt een krachtig concept om de patiënt en zijn kwaliteit van leven nog meer centraal te stellen in de zorg.

PREMs: In het voorjaar van 2016 zijn de vrijwillige validatiemetingen voor de PREM Ziekenhuizen gestart. PREMs (Patient Reported Experience Measures) zijn generieke vragenlijsten die zijn samengesteld uit de statistisch sterke items van de CQI Poliklinische zorg, CQI Ziekenhuisopname (verkort) en Ratings & Review vragenlijst. Samen met de Net Promotor Score zijn deze items gecombineerd tot een vragenlijst van 14 losse items exclusief persoonskenmerken. De antwoordcategorieën zijn gebaseerd op een 5-puntsschaal. De korte vragenlijst komt tegemoet aan de uitdrukkelijke wens van het veld om een beperkte meetbelasting.

De PREM vragenlijst begint met een vraag over de aanbevelingsintentie van de patiënt van het bezochte specialisme (Net Promotor Score). Hierna volgen vragen naar de ervaringen van de patiënt aangaande onderwerpen als informatieverstrekking, patiënten participatie, bejegening en nazorg. Aansluitend volgt de zogenaamde ankervraag over het (voorlopige) resultaat van de behandeling en een open vraag voor een compliment en/of verbeterpunten. De vragenlijst sluit af met achtergrondvragen (persoonskenmerken) bedoeld voor casemix correctie.


 

Afkortingen

NSN: Nierstichting Nederland
voor website lik hier

NVN: Nierpatienten Vereniging Nederland
voor website kik hier

NTS: Nederlandse Transplantatie Stichting
voor website klik hier

WKD: World Kidney Day. Altijd de 2de donderdag van maart.
voor website klik hier

Pre dialyse: de periode voordat men met dialyseren gaat beginnen.
Hemo dialyse: dialyse doormiddel van een kunstnier.
Pd: peritoneaal dialyse. Doormiddel van vocht tussen het buikvlies.
RNV’s: Regionale Nierpatienten Verenigingen

 

 

Terug naar boven klik hier