NPCF benadrukt belang vrije artsenkeuze, kwaliteit en transparantie


Veel is de afgelopen weken gezegd over de vrije artsenkeuze, oftewel het plan van minister Schippers om een polis aan te bieden waarin alleen vooraf gecontracteerde zorg wordt vergoed. Wil iemand toch naar een andere arts of een andere behandeling dan moet hij dat zelf betalen. Minister Schippers heeft dit voorstel gedaan in de onderhandelingen met het kabinet over artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. De nieuwe polis moet bijdragen aan een bezuiniging van een miljard euro.
De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), waarbij de NVN is aangesloten, stuurde eind mei een brief over dit onderwerp aan de onderhandelaars van het kabinet. De NPCF is uiteraard voor vrije artsenkeuze, maar wijst er in haar brief op dat het patiëntenbelang breder is dan alleen dat. Het gaat patiënten ook om kwaliteit en om kosten, zodanig transparant gemaakt dat mensen zelf keuzes kunnen maken..

Mr. A. Rutte
Drs. E. Schippers
Ir. D. Samsom
Mw. L. Bouwmeester
Drs. A. Pechtold
Mw. P. Dijkstra
Drs. A. Slob
Drs. R. Dik-Faber
Mr. C. van der Staaij
Prof. Dr. E. Dijkgraaf

Datum Utrecht, 22 mei 2014 ons kenmerk 2014-056\WW\NV voor informatie uw kenmerk onderwerp Artikel 13

Geachte onderhandelaars,


Deze dagen bent u in gesprek over artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Tegelijk is een stevig debat ontstaan dat met name door zorgverleners, wetenschappers en adviseurs wordt gevoerd in opiniestukken en op sociale media. Het valt op dat de dis-cussie zich toespitst op ‘voor of tegen’ vrije artsenkeuze. Vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg zou volgens voorstanders totale keuzevrijheid bieden, voorbijgaand aan het feit dat voor veel mensen het deels zelf betalen van een medische behande-ling nu al niet haalbaar is. Regelmatig wordt de indruk gewekt dat het patiënte belang het best gediend is met continuering van de huidige situatie. Voor patiënten belangrijke onderwerpen, zoals transparantie en patiënteninformatie over kwaliteit en prijs van zorg, komen niet aan de orde.


Hoofdlijnenakkoord

Patiëntenfederatie NPCF is vanzelfsprekend voor vrije artsenkeuze, maar wijst erop dat het patiëntenbelang breder is dan al-leen dat. Het gaat patiënten ook om kwaliteit en om kosten, zodanig transparant gemaakt dat mensen zelf keuzes kunnen ma-ken. Vrije artsenkeuze is werkelijk iets anders dan alle beschikbare aanbod vergoeden. In het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg zijn afspraken gemaakt over patiënteninformatie en transparantie. Met deze brief vragen wij uw aandacht voor het belang van het uitvoeren van deze afspraken in relatie met uw besluitvorming.

Onlosmakelijkheid van afspraken

Aanpassing van artikel 13 zonder betere patiënteninformatie achten wij een verslechtering voor patiënten. Het kan niet zo zijn dat alleen aan dit deel van de afspraken navolging wordt gegeven, en aan de overige niet. Meer informatie over keuzen die de zorgverzekeraars bij hun inkoop maken en betere patiënteninformatie zijn een noodzakelijke randvoorwaarde voor aanpassing van artikel 13. De afspraken die gemaakt zijn in het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Kwaliteit van leven
Transparantie van kwaliteit van zorg is noodzakelijk voor patiënten om een keuze te kunnen maken. Aanbieders moeten open zijn over de resultaten van behandelingen. De zorginkoopmoet grotendeels daarop gebaseerd zijn. Het belangrijkste is wat de behandeling bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen. Steeds meer aanbieders geven inzicht in het effect van behande-lingen. Een gunstige ontwikkeling voor patiënten en voor de kwaliteit van zorg. Er moeten echter nog grote stappen gezet wor-den en de resultaten moeten terug te vinden zijn in de zorginkoop.

Zorginkoop

Openheid van zorgverzekeraars is dus evenzeer vereist; een patiënt kan pas zijn voordeel doen met keuzevrijheid als hij weet waarom zorgverzekeraars bepaalde zorg wel of niet inkopen. Daarbij moeten de feiten tellen, net als oordelen van patiënten. Ons stelsel is niet houdbaar als deze informatie voor de verzekerden niet transparant is. Verzekerden moeten een afweging kunnen maken gebaseerd op kwaliteit en prijs van de aangeboden zorg.
Polis-check Daarbij moet alles in het werk gesteld worden om te voorkomen dat patiënten door te grote complexiteit van het aanbod aan polissen, achteraf geconfronteerd worden met rekeningen omdat tegen hun verwachting in een behandeling niet wordt vergoed. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen zijn zich bewust van deze problematiek. Beiden kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen ervan door een polis-check voor aanvang van de behandeling. Een heldere afspraak hierover past bin-nen de afspraken in het hoofdlijnenakkoord en zou onderdeel uit moeten maken van uw besluitvorming.

Ruim contracteren

Patiëntenfederatie NPCF verwacht van zorgverzekeraars ook dat zij ruim contracteren voor naturapolissen zodat de verzekerde daarbinnen echt wat te kiezen houdt. Daarnaast moet de restitutiepolis blijven bestaan. De naturapolis zal voor patiënten alleen nog aantrekkelijk zijn als deze redelijke keuzevrijheid biedt en een prijsvoordeel heeft. Als er geen premievoordeel is voor con-sumenten en alleen de keuze minder wordt, dan wordt de naturapolis onaantrekkelijk en faalt daardoor de inkooprol die de zorgverzekeraars in ons stelsel is toebedeeld.

Monitoring innovatie

Het is zaak te voorkomen dat innovatief en kwalitatief goed en redelijk geprijsd aanbod door aanpassing van art 13 geen kans krijgt, met als gevolg dat vernieuwing in het zorgaanbod in de kiem wordt gesmoord. Het zou daarom verstandig zijn - zeker de eerste tijd en onder nader af te spreken voorwaarden- om een ‘geschillencommissie’ in te stellen voor situaties waarin zorgaan-bieders en zorgverzekeraars in conflict raken. Wij verwachten dat van een dergelijke commissie een preventief effect uitgaat. Over dit idee is al een aantal gesprekken gevoerd. Het lijkt ons evident dat een dergelijke commissie tripartite samengesteld is en ook met u moet worden uitgewerkt voordat u tot definitieve besluitvorming overgaat.

Huisarts

Uit verschillende signalen begrijpen wij dat u inmiddels heeft besloten om artikel 13 niet van toepassing te laten zijn op de huis-arts. Het lijkt verstandig om hierover snel duidelijkheid te verschaffen en onrust hierover te voorkomen.

Samenvattend verzoeken wij u de volgende aspecten in uw besluitvorming te betrekken


1. Zie erop toe dat de afspraken die in het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg zijn gemaakt in samenhang worden nagekomen.
2. Zie toe op een heldere afspraak tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over een polis-check voordat een patiënt een behandeling aanvangt
3. Garandeer ruime keuzemogelijkheid binnen de naturapolis
4. Garandeer behoud van de restitutiepolis
5. Voorkom dat innovatief zorgaanbod als gevolg van aanpassing van artikel 13 geen kans krijgt, door een al dan niet tijdelijke voorziening te treffen.


Wij vertrouwen erop dat u kennisneemt van en rekening houdt met het brede patiëntenbelang dat gemoeid is met het onder-werp van onderhandeling.


Met vriendelijke groet, patiënte federatie NPCF, Wilna Wind, Algemeen directeur